ja_mageia

Tiền xử lý trước khi sơn kim loại

Các thiết bị vận chuyển chạy qua và nhúng theo nhịp để làm sạch và tiền xử lý các chi tiết sản phẩm bằng kim loại.

Nhiều biện pháp bảo dưỡng với quy mô lớn các bể chứa như hệ thống tuần hoàn nước rửa hoặc quay vòng các bể tích cực tạo nên quá trình hoạt động không có nước thải.