ja_mageia

Công nghệ môi trường

Công nghệ môi trường đồng bộ từ bàn tay một nhà cung cấp.

HEITEC có chương trình đồng bộ cho công nghệ môi trường tiên tiến: Dây chuyền xử lý khí thải, nước thải, rác thải và tái sử dụng các chất hữu ích.

Xem chi tiết tại: http://www.HEITEC.de/index.php?ci=73